Køreundervisning

Hvad siger loven?

Bekendtgørelse om kørekort

Hvad er køreundervisning til kat. B

  • Teoretisk undervisning i færdselsreglerne
  • Køretøjets betjening og udstyr
  • Praktisk undervisning i kørsel, såkaldt øvelseskørsel.

Det er samtidig et krav, at du har gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus.


Teori- og køretimer

§ 44. Køreundervisningen (dvs. teoriundervisning og praktisk køreundervisning), som ansøgeren skal gennemgå i forbindelse med erhvervelse af kørekort til den valgte kategori, skal omfatte følgende antal lektioner af mindst 45 minutters varighed.

§ 44. nr. 5. Kategori B: Mindst 29 lektioner i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 24 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategori B


Øvelseskørsel

Den første køreundervisning til personbil skal foregå på et lukket, godkendt køreanlæg. Du skal mindst gennemføre fire lektioner på øvelsespladsen.

§ 49. Øvelseskørsel, herunder den indledende køreundervisning på lukket øvelsesplads, må tidligst finde sted 3 måneder før det tidspunkt, hvor ansøgeren opfylder aldersbetingelsen for at få udstedt det ønskede kørekort.


Køreteknisk anlæg

En del af køreundervisningen skal foregå på køreteknisk anlæg, hvor du bl.a. lærer at køre i glat føre.

§ 50. Den afsluttende køreundervisning til kategori B skal foregå på et køreteknisk anlæg, der opfylder de krav, der fremgår af bilag 6, afsnit II. Undervisningen på køreteknisk anlæg må først gives efter gennemførelse af samtlige forudgående afsnit i undervisningsplanen.


Køreprøve

Køreprøven består af en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske prøve kan tidligst foregå én måned, før du fylder 18 år (17 år), og først når du har været til praktisk øvelseskørsel på manøvrebane.
Du kan først gå op til den praktiske prøve, når du er fyldt 18 år (17 år) og har bestået teoriprøven.
Den praktiske prøve skal være aflagt senest 12 måneder, efter at du har bestået teoriprøven.

§ 60. Køreprøver, praktiske prøver og vejledende helbredsmæssige køretest afholdes af Færdselsstyrelsen.

For 17-årige, der vil tage kørekort

Lægeattest til køreprøve

Du skal have en lægeattest fra din egen læge, før du kan blive indstillet til køreprøve.
Lægen skal kontrollere syn, hørelse, førlighed og den generelle helbredstilstand.
Det fremgår af kørekortet i form af en talkode, hvis du skal bruge briller, høreapparat el.lign. under kørslen.
Færdselsstyrrelsen kan kræve, at du skal sørge for yderligere erklæringer fra speciallæger mv., før kørekortet kan blive udstedt.

§ 32. Lægeattesten, jf. § 3, stk. 4, skal være afgivet på en blanket, der er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Lægeattesten skal være forsynet med lægens stempel og underskrift.

§ 32, Stk. 5. Lægeattesten må ved ansøgningens indlevering ikke være over seks måneder gammel og ved udstedelsen af kørekortet ikke over et år og ni måneder gammel.


Færdselsrelateret førstehjælpskursus

Det er et krav, at alle, der tager kørekort for første gang, skal have gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus.
Et førstehjælpskursus skal gøre dig i stand til at håndtere trafikulykker.
Kurset omfatter otte timers undervisning, hvor fire af timerne er om basal genoplivning, og de sidste fire handler om færdselsrelateret førstehjælp.

§ 25. Ved førstegangserhvervelse af førerret kan kørekort kun udstedes til ansøgere, der har gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus.

§ 25, Stk. 4. Kursusbeviset må ved indlevering af ansøgning om kørekort højst være ét år gammelt.


Teoriprøven

Teoriprøven består af en såkaldt multiple choice. Teoriprøven bliver rettet straks, efter prøven er slut, og du får derfor resultatet med det samme. Hvis du pga. særlige forhold ikke kan aflægge en skriftlig teoriprøve, kan du få en speciel prøve, hvor fx den prøvesagkyndige læser spørgsmålene op eller standser dvd afspilleren mellem hvert spørgsmål.

§ 64. Teoriprøve kan tidligst aflægges en måned før ansøgeren opfylder aldersbetingelsen for at få udstedt det ønskede kørekort.


Den praktiske prøve

en praktiske prøve skal bestås inden 12 måneder, efter du har bestået teoriprøven. Inden du begynder at køre, skal du vise færdigheder i at kontrollere udvalgte dele af køretøjets udstyr som fx at kontrollere motorolie. Når du derefter kører, skal den prøvesagkyndige vurdere, om præstationen er tilfredsstillende.

§ 67. Praktisk prøve kan tidligst aflægges, når ansøgeren opfylder aldersbetingelsen for at få udstedt det ønskede kørekort.